sham

sham

美しき

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

乾くまで

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

モノクロの彩

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

真っ直ぐ

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

零れ落ちる

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

塗り重ねた虚像

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

会いたい

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

風を受けて

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted

罪と罰

 • 自由詩
 • 掌編
 • 全年齢対象
 • Copyrighted